Your title

 • คู่มือนิิสิต
 • โครงการ/กิจกรรม
 • ผลงานนิสิต
 • รายงานผล
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
  ผลงาน 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2557
    รางวัลระดับดีมาก
  ค่ายกล้าไม้ในเมืือง ครั้งที่ 11
  ค่ายยุวเกษตรไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  สัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท
  ค่ายอาสาควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชน เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  ค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 15
  ดาราศาสตร์สัญจร
  รางวัลระดับดี
  การแข่งขันกรีฑาภายใน มก.ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
  ค่ายรักษ์ช้าง สร้างป่าครั้งที่ 16
  ค่ายบริหารธุรกิจพัฒนาชนบท ครั้งที่ 16
  ค่ายเยาวชนรัก(ษ์)สิ่งแสดล้อม ปี 2
  โครงการนิทรรศการ งานสัมนา และงานแข่งขันเชิงวิชาการ Business Week ครั้งที่ 16
  โครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิตรุ่นใหม่รุ่นที่ 16 (New Wave 16)
     

   

  home Contact Links