ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
NEW! (10/11/2559)
ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มก.ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 (20/10/2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
(09/10/2559)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับส่วนงานสนับสนุน NEW! (22/09/2559)
> ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1 (26/09/2559)

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558 NEW! (05/09/2559)
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 : ประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน (22/08/2559)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต

(ปรับปรุง 22//08/2559)
> ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1 (20/10/2559)
>
ประกาศแก้ไขครั้งที่ 2
(20/10/2559)
>
ประกาศแก้ไขครั้งที่ 3
(20/10/2559)

 

โครงการ/กิจกรรม
ระบบถ่ายทอดสด NontriLive

     VDO QAKU Activities NEW !

โครงการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. <ลงทะเบียนออนไลน์>

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2558 ในวัันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล

<เอกสารประกอบการประชุม>

ประชุมวิพากษ์ร่างรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ในวัันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2559
ในวัันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
<เอกสารประกอบการประชุม>

ภาพกิจกรรม/เอกสารประกอบ

ประชุมวิพากษ์ร่างรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ และวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
เวลา 13.00 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
<ลงทะเบียนออนไลน> <ตรวจสอบรายชื่อ> <เอกสารประกอบการประชุม>
ประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วย
แต่ละหลักสูตร วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
<เอกสารการนำเสนอ> <แบบฟอร์มการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร>
ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก
.
<เอกสารประกอบการประชุม>

 
Quality Assurance Kasetsart University