ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (23/02/2560) NEW!
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (15/02/2560)
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลป้อนกลับเพื่อวางแผนการบริหารจัดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (20/01/2560)
    
<แบบฟอร์มกรอกข้อมูล>
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตัดสินผลงานและพิธีมอบรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 (27/12/2559)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับส่วนงานสนับสนุน (22/09/2559)
    - ประกาศแก้ไข ครั้งที่ 1 (26/09/2559)

    - ประกาศแก้ไข ครั้งที่ 2 (09/12/2559)
เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558 (05/09/2559)
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 : ประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน (22/08/2559)

Read more

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับสวนงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560
ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
การอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับผู้บริหาร ระดับคณะ

ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.