ดาวน์โหลดรายงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
28/02/2556
10/02/2555
18/02/2551
รายงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2548 (สมศ. รอบ 2)
09/07/2550
   สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   โทร. 0-2942-8299 , 0-2942-8200 ภายใน 4921-24  โทรสาร 0-2942-8299
    www.qa.ku.ac.th Email : qa@ku.ac.th