เล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
สำนักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ท 2.2 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ท 3.1 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4. 1ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน : รายการหลักฐาน
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8299 , 0-2942-8200 ภายใน 4921-24  โทรสาร 0-2942-8299
www.qa.ku.ac.th Email : qa@ku.ac.th