ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน : รายการหลักฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน
               ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจำนวนบุคลากร : รายการหลักฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน :รายการหลักฐาน
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8299 , 0-2942-8200 ภายใน4921-24  โทรสาร 0-2942-8299
www.qa.ku.ac.th Email : qa@ku.ac.th