ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกำหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และมีการกำหนดดัชนีเพื่อวัดความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามดัชนีของการปฏิบัติงานที่กำหนด : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร้อยละของกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อบุคลากรประจำ: รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ : รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการให้บริการระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง:รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จำนวนกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความสำเร็จของกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผู้นำ :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
:รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน:รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ท 3.8 ร้อยละของบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ร้อยละของกิจกรรมให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่หน่วย :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายใน :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ :รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ :รายการหลักฐาน
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8299 , 0-2942-8200 ภายใน4921-24  โทรสาร 0-2942-8299
www.qa.ku.ac.th Email : qa@ku.ac.th